១២ ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនផលិតកង់អគ្គិសនីជំនាញ

ស្លាកសញ្ញា-3

សៀវភៅដៃ

28 "36V សៀវភៅដៃកង់អគ្គិសនីដ៏ល្អបំផុត A3

28 "36V សៀវភៅដៃកង់អគ្គិសនីដ៏ល្អបំផុត A3

https://www.zhsydz.com/wp-content/uploads/manual/e-bike-city-A3-instrcution-manual.pdf

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ទាល់ខ្លួនពាណិជ្ជកម្មចែកចាយ

មុន:
បន្ទាប់: