ជិះកង់អគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនីកង់ shuangye ebike

12 ឆ្នាំអ្នកផលិតម៉ូតូអគ្គិសនីអាជីព

shuangye ebike

ស្លាកសញ្ញា-2ស្លាកសញ្ញា-3

12 ឆ្នាំអ្នកផលិតម៉ូតូអេឡិចត្រូនិច, កង់អគ្គិសនី, កង់ជិះអេឡិចត្រូនិក, កង់អេឡិចត្រូនិកបត់បែន, ម៉ូតូអេឡិចត្រូនិច, អាគុយអេឡិចត្រូនិច, ឧបករណ៍អ៊ីប៊ែគី។