១២ ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនផលិតកង់អគ្គិសនីជំនាញ

Shuangye ebike

ស្លាកសញ្ញា-3

12 ឆ្នាំអ្នកផលិតម៉ូតូអេឡិចត្រូនិច, កង់អគ្គិសនី, កង់ជិះអេឡិចត្រូនិក, កង់អេឡិចត្រូនិកបត់បែន, ម៉ូតូអេឡិចត្រូនិច, អាគុយអេឡិចត្រូនិច, ឧបករណ៍អ៊ីប៊ែគី។