រោងចក្រកង់អគ្គិសនីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ

អេសប៊ីក Shuangye

ស្លាកសញ្ញា-3

ថ្មកង់អេឡិចត្រូនិច, ថ្មអេបាម៉ា, ថ្មអេឡិចត្រូនិច, អាគុយអេឡិចត្រូនិច, ថ្មកង់អគ្គិសនី