រោងចក្រកង់អគ្គិសនីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ

អេសប៊ីក Shuangye

ស្លាកសញ្ញា-3

ឧបករណ៍ជិះកង់អគ្គិសនី

យើងផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ប្រភេទនៃកង់កង់អគ្គីសនី, 36v 48v 250w 350w 500w 1000w ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកង់អគ្គិសនីជាមួយនឹងថ្មដ៏មានអានុភាព។