រោងចក្រកង់អគ្គិសនីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ

អេសប៊ីក Shuangye

ស្លាកសញ្ញា-3

រោងចក្រផលិតកង់អេឡិចត្រូនិក 12 ឆ្នាំផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈជិះកង់អេឡិកត្រូនិកអេកអេឡិចត្រូនិកអេឡិចត្រូនិចម៉ូតូអេឡិចត្រូនិចម៉ូតូអេឡិចត្រូនិច។