រោងចក្រកង់អគ្គិសនីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ

អេសប៊ីក Shuangye

ស្លាកសញ្ញា-3

កង់អគ្គិសនីបត់, អ្នកផ្គត់ផ្គង់កង់អេឡិចត្រូនិក, ម៉ូតូកង់អគ្គិសនីបត់ ២៦,, កង់អគ្គិសនីបត់តូច, ១៤″ ១៦″ ២០″ មីតូចកង់អគ្គិសនីអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិចល្អបំផុត។