១២ ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនផលិតកង់អគ្គិសនីជំនាញ

Shuangye ebike

ស្លាកសញ្ញា-3

ម៉ូតូអគ្គិសនីថ្មីបំផុត, កង់អគ្គិសនីចុងក្រោយបំផុត, ម៉ូតូអគ្គិសនីថ្មីបំផុត, ម៉ូតូអគ្គិសនីថ្មី