14 ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಇಬೈಕ್ ಶುವಾಂಗೆ

ಲೋಗೋ 3

ವಿದ್ಯುತ್ ರಸ್ತೆ ಬೈಕು, ರಸ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ರಸ್ತೆ ಇ-ಬೈಕು, ರಸ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೈಕು